?

Рецензионна политика

 на magazine.ilac.eu

Рецензиране

Политиката за двойно анонимно (сляпо) рецензиране (double blind peer review) на постъпилите за публикуване научни материали в списание magazine.ilac.eu (наричана за краткост Политика за рецензиране), е предназначена да установи процедурата, критериите и формата за рецензиране на базата на основополагащите принципи за етично поведение и почтеност на научните изследвания.

Политиката за рецензиране е разработена и съобразена с установените национални и международни стандарти и препоръки за двойно „сляпо“ рецензиране (double blind peer review) и Етичните правила за публикуване в списанието .

Политиката за рецензиране е съобразена с мисията, целите и задачите на списанието и е задължителна за всички рецензенти на публикации в списанието, които удостоверяват липсата на конфликт на интереси, свързаност и спазване на изискването за конфиденциалност на рецензирането с декларация по образец.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДВОЙНО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ (DOUBLE BLIND PEER REVIEW)

Процедурата за рецензиране задава ключовите правила за обективно, достоверно, независимо, безпристрастно и своевременно рецензиране на получени ръкописи за публикуване, предварително проверени от редакционната колегия за съвместимост с тематичните области на списанието, наличието на научна стойност, съблюдаване на техническите и времеви параметри за представяне и публикуване.

Процедурата за рецензиране гарантира приложимостта на творческия, академичния, професионалния и научния подходи за сътрудничество по зависимостта „автор-рецензенти-редактори“ и високо качество и почтеност на научните изследвания. Необходим елемент от целия този процес е конструктивната, академична и професионална критика на рецензентите, мотивираща автора на ръкописа.

Изборът на рецензенти е от листата на рецензентите съобразно техния професионален и експертен профил, който да съответства на тематичните области на списанието.

Представените ръкописи за публикуване в списанието подлежат на предварителен преглед от редакционната колегия относно съвместимост с тематичните области на списанието, наличието на научна стойност, съблюдаване на техническите и времеви параметри за представяне и публикуване.

Ръкописи, чийто автор е съобразил горепосочените изисквания, изцяло се приемат или ако са допуснати пропуски по отношение на посочените изисквания, се връщат на автора за отстраняване на посочените от редакционната колегия, след което отново се изпраща в редакцията.

Ръкописи, изцяло не отговарящи на изискванията и констатирана липса на научна стойност, което ги прави неподходящи за публикуване в списанието, се отхвърлят, като авторът се уведомява по електронната поща.

Ръкописите, които са одобрени след предварителната проверка от редакционната колегия, се предават на двама независими рецензенти по предложение на главния редактор на списанието.

Рецензентите, които са избрани, се уведомяват за реда, критериите, формата и сроковете за оценяване и изготвяне на рецензия, който срок е 14 дни от получаването на уведомлението за избор.

Рецензенти, които в посочения от редакторската колегия срок, най-късно до 5 дни от получаване на предложението за избор, откажат да участие в рецензирането, правят писмен отказ, адресиран до главния редактор с обосновани причини – недостатъчна компетентност по тематиката на ръкописа или невъзможност за рецензиране в определения срок, или наличие на конфликт на интереси/свързаност, или съавторство, или други причини, като на тяхно място се избират други рецензенти.

Рецензентите, които потвърждават участие в рецензиране на даден ръкопис, изготвят рецензия по утвърдените ред, критерии, форма и срок.

Готовите рецензии се изпращат на главния редактор и на редакторите, като в тях се съдържа съответното заключение от оценката на рецензентите. Възможните препоръки в рецензиите са:

А) положително становище за окончателно публикуване на ръкописа в представения за рецензиране вид (ПРИЕМАНЕ);

Б) положително становище за публикуване на ръкописа след представяне на по положително становище за публикуване на ръкописа след представяне подобрен вариант по отношение на език, стил, изображения в допълнително определения срок, одобрен от рецензентите с резолюция (ПРИЕМАНЕ С МАЛКИ КОРЕКЦИИ);

В) положително становище за публикуване на ръкописа след одобрен от рецензентите подобрен вариант и доклад от автора до редакционната колегия за внесени промени, отразени препоръки и бележки в допълнително определения срок (ПРИЕМАНЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ);

Г) отрицателно становище за недопускане за публикуване на ръкописа (ОТХВЪРЛЯНЕ).

Алгоритъмът на процедурата за рецензиране (Приложение 1 на настоящата политика) може да прегледате след подадено официално запитване.

Отговорностите и задълженията на рецензентите са посочени в раздел V. Задължения на рецензентите в Етичните правила за публикуване в списанието.

Изготвените и изпратени на главния редактор рецензии със съответните становища подпомагат редакционната колегия, която съвместно с главния редактор вземат окончателно решение за одобряване или отхвърляне на ръкопис за публикуване.

В случаите когато рецензията на единият рецензент е положителна, а на другият отрицателна, решението за публикуване, отхвърляне или допълнително преработване на ръкописа се взема от редакционната колегия по предложение на главния редактор.

КРИТЕРИИ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ

Критериите за рецензиране са по предварително дефинирани характеристики за оценка на ръкопис за публикуване, чието наличие или отсъствие определя научната стойност или отсъствието на такава.

Основните критерии за оценяване и рецензиране на ръкопис за публикуване са структурирани по групи:

Първа група: Оформление

 • структурираност на изложението, съобразно зададените технически параметри;
 • оригиналност на изследователската теза/идея;
 • актуалност на изследваната проблематика;
 • точно и ясно формулирана цел/цели на научните изследвания;
 • дефинирани обект, предмет и допустимост на научните изследвания;
 • ясно фокусиране на увода и заключението върху изследователската теза/идея и формулираната цел/цели;
 • познаваемост на научната проблематика;
 • литературна осведоменост и коректно използвани за целите на изследването ресурси и препратки;
 • подреждане на референцията, съгласно БДС;
 • коректно цитиране на първични и вторични източници;
 • равнище на плагиатство – не повече от 25 %;
 • подходящо използвани и оформени съгласно техническите параметри визуализиращи ресурси;

Втора група: Стил

 • съответствие на темата на публикацията със съдържанието
 • подходящо избрани и използвани методология и инструментариум в подкрепа на изследователската цел;
 • езикова и терминологична точност;
 • достъпност и разбираемост;
 • качествен превод, ако има такъв;
 • ясно и пълно изложение, съобразено с академичното писане;
 • дискусионност на изложението;
 • научна резултатност и приноси;

Трета група: Грамотност

 • граматически издържано;
 • правилен правопис.

Резултати и препоръки: Приемане; Приемане с отстраняване на незначителни пропуски; Приемане след отстраняване на значителни пропуски; Отхвърляне.

Коментар на рецензента.